QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: REPLY"Mỗi khi đọc một từ hay một câu bạn phải dừng lại để xem mình đọc đã đúng chưa, sai ở đâu, tại sao sai"Bạn hãy ...

Quy tắc Đánh vần reply