QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: SOCIETYCó một điểm khác biệt khi học theo phương pháp Đánh vần tiếng Anh, đó là bạn phải viết phiên âm của các từ tiếng Anh.Bạn ...

Quy tắc Đánh vần Society