QUY LUẬT NÓI CÂUShe left her phone at home.I have her phone.Tại sao tôi lại nhấn mạnh câu "tập luyện cho đến khi chuẩn xác rồi mới chuyển sang từ ...

Quy luật nói câu