QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: NATURETrong tiếng Anh, có hơn 230 từ nằm trong quy tắc này.Điều này có nghĩa, thay vì phải tra từ điển ít nhất hơn 1245 lần ...

Quy tắc Đánh vần Nature